Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชนทางด้านการประกอบอาชีพ
  รายละเอียด :

 อบต.ปะลุรู ขอประชาสัมพันธ์การรายงานผลการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชนทางด้านการประกอบอาชีพหลักๆ 5 ด้าน ดังนี้

1. อาชีพเกษตรกรรม

-โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะลุรู

2. อาชีพการทำอาหาร

-โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวในตำบล

3. อาชีพคหกรรม

-โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี

4. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

-โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล(การปูพื้นด้วยน้ำยาเรซิ่นติดสติกเกอร์ภาพสามมิติ)

5. อาชีพอื่นๆ

-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (การทำกระถางปูนซีเมนต์ปั้น)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 707 คน