Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ส่งเสริมอาชีพในตำบลปะลุรู
  รายละเอียด :

 อบต.ปะลุรู   ขอประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพในตำบลปะลุรู  ดังนี้

1.อาชีพเกษตรกรรม

    - การปลูกพริก

2.อาชีพปศุสัตว์

    - การเลี้ยงแพะ

3.อาชีพหัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

    - หัตกรรมจากหวาย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 128 คน