Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ปะลุรู ปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ทราบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน