Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมอบี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 307 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,228 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมห
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมอบี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน