Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
  รายละเอียด :

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๒๙ ยังคงระบาดอย่างรุนเเรงต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู จึงขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน