Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ให้มีเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลรู ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ต.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสายบือเจาะบือซา ถึงสายลูโบ๊ะบาตู บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ก.ย. 2564
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านละหาน ม.8 ต.ปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ส.ค. 2564
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านยูโซ๊ะอีบะ-บ้านอาเซ็งเจ๊ะเงาะ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ส.ค. 2564
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลงดินถมสายลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ ม.4 ต.ปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ส.ค. 2564
7 ระกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านละหาน หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ส.ค. 2564
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกบุกเบิกถนนลงดินถมสายลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ส.ค. 2564
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านยูโซ๊ะอีบะ-บ้านอาเซ็งเจ๊ะเงาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ส.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27