Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
735
15 ต.ค. 2561
222 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
728
01 ต.ค. 2561
223 ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
719
01 ต.ค. 2561
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
700
01 ต.ค. 2561
225 ลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่า ดาวน์โหลดเอกสาร
707
01 ต.ค. 2561
226 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
729
01 ต.ค. 2561
227 การลดปริมาณขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 ต.ค. 2561
228 ขั้นตอนการขอรับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
700
01 ต.ค. 2561
229 การขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอนดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 ต.ค. 2561
230 การขออนุญาตขุดดิน ถมดินอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
698
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33