Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
737
04 ม.ค. 2561
262 การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
780
01 ธ.ค. 2560
263 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
734
31 ต.ค. 2560
264 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
14 ต.ค. 2560
265 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
09 ต.ค. 2560
266 ประกาศ เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
786
03 ต.ค. 2560
267 ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
03 ต.ค. 2560
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เรื่องการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เรื่องการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
738
03 ต.ค. 2560
269 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
752
02 ต.ค. 2560
270 ขั้นตอนการรับเรื่องราวท้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
751
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33