Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
เริ่มนับผู้เยี่ยมชมเมื่อ 29 ส.ค.57
วันนี้ :
12 คน
เมื่อวาน :
21 คน
เดือนนี้ :
216 คน
เดือนที่แล้ว :
826 คน
ปีนี้ :
7,371 คน
ปีที่แล้ว :
3,853 คน
ทั้งหมด :
21,678 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.158.251.104
 
 
   
วิสัยทัศน์
            องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูได้กำหนดวิสัยทัศน์ของตำบลโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ของตำบล เพื่อกำหนดเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ที่อยู่บนรากฐาน ความเป็นไปได้และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นได้ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จของวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบกับแนวคิดวิทยาการใหม่ๆ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ โดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุด เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และทิศทางการพัฒนาอำเภอ จังหวัด และประเทศ
 
   
พันธกิจ
 

1.  จัดให้มีและปรับปรุงระบบโครงการสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
2.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน
3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพึ่งตนเอง
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย และมีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
7.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
8.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

   
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 

1.  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบจราจร ผังตำบล ได้มาตรฐาน
2.  ส่งเสริมการค้าการลงทุนในท้องถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
4.  มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างสมดุลยั่งยืน
7.  การบริหารจัดการขององค์กรดำเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
8. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง

 


 
  ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
  1. เพื่อให้มีถนน คูระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างสำหรับให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
  3. เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
  1.  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
2.  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภค
3.  จัดทำผังเมืองและผังตำบล
4.  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5.  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล
2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  ส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ
4.  เพื่อส่งเสริม   สนับสนุนการออกกำลังกาย  การกีฬาและนันทนาการ
5.  เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส
6.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา 
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
3.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน  ร่วมในการจัดการศึกษา
4.  ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5.  ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  
6.  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  1. เพื่อให้เหตุการณ์สงบเรียบร้อย
2. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ
3.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
5.  เพื่อให้ศาสนาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
  1.  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ ประชาธิปไตย
2.  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
4.  ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
  1.  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพในตำบล
2.  เพื่อส่งเสริม  ให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3.  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทย
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
  1.  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
2.  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5.  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  1.  เพื่อพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของตำบลให้มีความสวยงาม
2.  เพื่อรักษาสุขอนามัยของประชาชนในตำบล
3. เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
  1.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
4.  จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูปัญญาท้องถิ่น
  1. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบล
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
  1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
3.  เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
 

1.  เพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อ   
การที่จะอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนาการบริการของ อบต. ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของดำเนินงาน

  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
  1.  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
2.  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.  ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.  ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6.  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
   
 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
  1.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง ปลอดจากโรคภัย
1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา ทั้งการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์การกีฬา         การสร้างเครือข่ายองค์กรกีฬา การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม และการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ
1.3   ดำเนินการและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่ติดต่อแต่อันตรายของคนและสัตว์          ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 1.4  ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส          ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ และให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม
1.5  ส่งเสริมมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ         
เครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา และทันท่วงที ตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ         เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยได้มาตรฐานอย่างเพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง        และมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกำลังสำรองสนับสนุนทางราชการ กับทั้งจะให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การฝึกทบทวน        และการฝึกเพิ่มเติมความรู้ในหลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.7 สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง       ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริม             สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ        ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกันการรักษาสามารถลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
  2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพและมีคุณภาพ
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และสนับสนุนกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลปะลุรูอย่างสม่ำเสมอ         เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานประเพณีต่างๆ เช่น งานเมาลิดสัมพันธ์ พิธีเข้าสุนัตหมู่ จัดงานรอมฎอนสานสัมพันธ์        
และงานวันสำคัญต่างๆ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ         
การฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพสินค้า
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพปัจจุบัน
3.3  ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีให้มีศักยภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพ
3.4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองดูแลรักษาป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้         เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
4.2  รณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าอาศัย เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า การจัดสวนหย่อม         ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณถนน เป็นต้น
4.4  ควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลภาวะทางถนน
5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  5.1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการขึ้นพื้นฐานให้ทันสมัย และได้มาตรฐาน เช่น ถนน ทางเท้า คูระบายน้ำ
เขื่อน คลอง ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา โทรคมนาคม และการให้บริการด้านต่างๆ แก่ท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามความจำเป็นตามกำลังงบประมาณ และลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องน้ำท่วมขัง รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน
          5.2  พัฒนา ปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร ให้ทันสมัยได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          5.3  สนับสนุนการจัดทำหรือปรับปรุงระบบผังเมือง ให้สอดคล้องกับสภาพความเจริญของสถานการณ์ปัจจุบัน
5.4  บำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
5.5  สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค
6. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร    
  6.1  สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของผู้นำฝ่ายปกครอง กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
6.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น         ข้อเสนอแนะการทำงานของผู้บริหารหรือนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบได้
6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี         และจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน และพัฒนาความรู้  ความสามารถให้กับบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน         เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
 6.4  นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถติดสินใจ วินิจฉัย สั่งการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ          เพื่ออำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และสามารถเชื่อมโยงข่าวสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ          ตลอดจนพัฒนาสู่การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          
6.5  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบ    บูรณาการ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล
ส่วนราชการ         ภาคเอกชน และประชาชนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นผลงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลดความซับซ้อน ความล่าช้า         และความสิ้นเปลือง
6.6 ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย         
โดยกำหนดแผนอัตรากำลังที่ชัดเจน เป็นกรอบในการดำเนินการ          เพื่อให้สามารถบริหารงานและอำนวยความสะดวกจัดบริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ให้มีการกระจายอำนาจ          และตัดสินใจในการวินิจฉัย        สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้อำนาจหน้าที่          ระเบียบกฎหมายที่กำหนด
6.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม และเป็นธรรมมากที่สุด        แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
6.8 บริหารจัดการและให้บริการตามบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนตำบล        ให้ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล