Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
26 ต.ค. 2564
2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จากสาย บือเจาะบือซา ถึงสายลูโบ๊ะบาตู บ้าน ลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบือเจาะมาแล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะมาแล - ไอกูวิง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 ก.ย. 2564
7 ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะมาแล - ไอกูวิง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
23 ส.ค. 2564
8 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบือเจาะมาแล ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
23 ส.ค. 2564
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อเหลี่ยมสองช่องทางน้ำ สายตาเซ๊ะใต้ - ตาเซ๊ะเหนือ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 ส.ค. 2564
10 ประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อเหลี่ยมสองช่องทางน้ำ สายตาเซะใต้-ตาเซะเหนือ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15