Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
เริ่มนับผู้เยี่ยมชมเมื่อ 29 ส.ค.57
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
31 คน
เดือนนี้ :
749 คน
เดือนที่แล้ว :
838 คน
ปีนี้ :
749 คน
ปีที่แล้ว :
7,993 คน
ทั้งหมด :
23,049 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.173.214.227
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน
๐2. ข้อมูลผู้บริหาร
๐3. อำนาจหน้าที่
๐4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
๐5 ข้อมูลการติดต่อ
๐6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
o9 Social network
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการตำเนินงานประจำปี
 

 
(1)   2   3   4   5